De hieronder genoemde begrippen krijgen de daaropvolgende betekenis in onderhavige algemene voorwaarden:
  • Taxbel: Taxbel BV, met zetel te Dorpsstraat 14/7, 1851 Grimbergen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (NL) met nummer 0784.778.696, leverancier van de producten en uitvoerder van de diensten aan de opdrachtgever;
  • De opdrachtgever: de partij die opdracht geeft aan Taxbel BV tot levering van goederen of diensten;
  • Partijen: Taxbel BV en de opdrachtgever.

Deze of latere algemene voorwaarden van Taxbel worden geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever vanaf de eerste bestelling na ontvangst van die algemene voorwaarden, ongeacht strijdige voorwaarden van de opdrachtgever. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend mits voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen de partijen.

De beschrijvende woorden of zinnen aan de hoofding van de verschillende artikelen of paragrafen werden enkel opgenomen om de lezing van de algemene voorwaarden of van de overeenkomst en om verwijzingen naar bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst gemakkelijker te maken. Zij maken geen deel uit van de algemene voorwaarden of overeenkomst en definiëren, beperken of beschrijven geenszins de draagwijdte of de inhoud van het artikel of de paragraaf waarop ze betrekking hebben.

Indien een verbintenis of bepaling in de algemene voorwaarden of overeenkomst onafdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de afdwingbaarheid en geldigheid van andere bepalingen in de overeenkomst of algemene voorwaarden niet beïnvloeden, evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. Partijen komen in dat geval overeen om de getroffen bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel, de strekking en de gevolgen van de getroffen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Offertes zijn 30 kalenderdagen geldig vanaf verzending, tenzij expliciet anders vermeld.

De offerte geldt als overeenkomst tussen de partijen vanaf het ogenblik dat Taxbel BV schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de opdrachtgever ten aanzien van een geldige offerte. Tot op het ogenblik van ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever door Taxbel, heeft Taxbel het recht om de offerte in te trekken. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offerte en de overeenkomst.

Iedere afwijking van deze offerte is slechts bindend na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van alle partijen.

Taxbel BV heeft het recht om ingeval van wijzigingen in de opdracht of betreffende de overeenkomst op verzoek of met akkoord van de opdrachtgever, de prijs en de leveringstermijn aan te passen in functie van de gewijzigde factoren.

De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Taxbel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een proportioneel deel van de opgegeven prijs.

Elke bestelling of orderbevestiging door de opdrachtgever, verbindt de opdrachtgever. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. Latere wijzigingen ten opzichte van de overeenkomst zijn slechts mogelijk ingevolge uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de partijen.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of opzegt zal hij gehouden zijn tot vergoeding van de volledige prijs bepaald in de overeenkomst.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle nodige gegevens en materialen ter beschikking te stellen nodig voor de uitvoering van het contract.

Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Taxbel het recht en de vrijheid om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wat de goederen of diensten afkomstig van derden betreft, aanvaardt Taxbel geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leverancier/dienstverrichter aanvaarden voor door hun geleverde goederen of diensten.

De leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en zijn derhalve niet bindend voor Taxbel, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aanleiding geven tot enige (schade)vergoeding, prijsvermindering, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

In geval de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst of indien de opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken, alsmede in geval van overmacht.

Taxbel behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever de vervallen facturen, inclusief interesten en vergoedingen heeft betaald.

Iedere klacht of protest ten aanzien van de producten of diensten geleverd door Taxbel of tegen een factuur van Taxbel dient per gemotiveerd schrijven aan Taxbel te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van dat product, die dienst of die factuur.

Bij gebreke aan tijdig protest heeft de opdrachtgever de goederen/diensten/facturen definitief aanvaard en is het factuurbedrag verschuldigd overeenkomstig de factuur.

De offerteprijs omvat de prestatievergoeding, de verplaatsingskosten, de kosten van materialen, grondstoffen en administratiekosten en is exclusief BTW (voor zover er al BTW verschuldigd is), tenzij anders vermeld.

Indien de prestaties, de verplaatsingskosten, de kosten van materialen, grondstoffen of administratiekosten significant hoger zijn dan Taxbel redelijkerwijs kon inschatten, heeft Taxbel evenwel het recht om de factuurprijs proportioneel te verhogen.

Taxbel is vrij een voorschot te eisen van de opdrachtgever en zij is vrij om de uitvoering van de overeenkomst pas aan te vangen na ontvangst van het voorschot.

Aanbiedingen en offertes gelden enkel voor desbetreffende opdracht en niet voor latere opdrachten.

Facturen zijn te betalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, tenzij expliciet anders vermeld. Vanaf de eerste dag van laattijdige betaling is de opdrachtgever, zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR. Vanaf de eerste dag van laattijdige betaling is de opdrachtgever eveneens interest verschuldigd op het factuurbedrag aan de interestvoet bepaald overeenkomstig de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de door Taxbel geleverde werken, met inbegrip van proefversies, komen toe aan en blijven behouden door Taxbel. Taxbel verschaft een niet-exclusieve gebruikslicentie op de geleverde werken aan de opdrachtgever.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxbel veranderingen aan te brengen aan de geleverde werken.

Taxbel verbindt zich ertoe om de vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever niet te gebruiken of te openbaren buiten het kader van de uitvoering van het contract, tenzij de opdrachtgever daartoe de toestemming geeft. De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat de door Taxbel geleverde goederen en diensten worden opgenomen in het referentieportfolio van Taxbel en van haar aangestelden.

De opdrachtgever zal de intellectuele eigendomsrechten van Taxbel ten allen tijde respecteren en zal alle redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De opdrachtgever zal Taxbel onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van Taxbel waarvan hij kennis neemt.

De partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en deze enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Alle verbintenissen van Taxbel zijn middelenverbintenissen. Beperkte afwijkingen van de offerte of de overeenkomst kunnen geen aanleiding geven tot prijsvermindering of tot aansprakelijkheid van Taxbel. Taxbel is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever.

Taxbel is niet aansprakelijk voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Taxbel is evenmin aansprakelijk voor gevolgschade, zoals verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Taxbel of een door haar aangestelde, ongeacht de oorzaak, de vorm of het voorwerp van de fout of de schade.

Eventuele aansprakelijkheid van Taxbel is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het herstellen van desbetreffend goed of desbetreffende dienst.

De opdrachtgever verklaart en waarborgt dat de door hem verstrekte opdracht niet indruist tegen de bestaande normen, wetgeving en rechten van derden, met inbegrip van intellectuele rechten, en vrijwaart Taxbel voor iedere schade die Taxbel ten gevolge van enige inbreuk ten opzichte van normen, wetten of rechten zou lijden, onder meer doch niet beperkt tot schadevergoedingen, boetes, procedurekosten. De opdrachtgever draagt daar steeds de uiteindelijke aansprakelijkheid voor.

De relatie tussen de partijen met betrekking tot de offerte, de overeenkomst en de algemene voorwaarden wordt exclusief beheerst door, en dient geïnterpreteerd te worden overeenkomstig het Belgische Recht.

Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend en definitief beslecht worden door de rechtbanken en rechtshoven van de zetel van Taxbel.

Taxbel BV – Dorpsstraat 14/7, 1851 Grimbergen
RPR Brussel (NL) 0784.778.696